Финална пресконференция на проект „Читалището – мост към училище“


На 11.10.2010 г. в НЧ „Напредък 1869“ Г. Оряховица се проведе финалната пресконференция на приключващия след ден проект ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ” BG051P0014.2.030741, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България.

На пресконеренция присъстваха всички ръководители на дейности, членовете на Екипа за мониторинг и членовете на Екипа за управление на проекта, журналисти от вестниците „Янтра днес“, „Седмицата“, „Устрем“ и от Телевизия „Видиосат“.

В резюме кородинтара по проекта В. Недева запозна присъстващите с успешно реализирания проект. Престави изготвената рекламна брошура, отразяваща мненията на участници, ръководители и родители.

Повече аудио-визуална информация може да се добие от изготвената за целите и със средствата на проекта, част от сайта на читалището –

http://napredak1869.com/proekt_info.html

Проект „Читалището – мост към училище” BG051P0014.2.030741 е реализиран от Народно читалище „Напредък 1869” Г. Оряховица в партньорство с:

ОУ „Иван Вазов” гр. Горна Оряховица

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  гр. Горна Оряховица

Обща цел :

1.        Да се създадат условия за физическото, интелектуално, артистично и личностно развитие на децата.

2.        Да се подпомогне социализацията на децата в ранна възраст и да се спомогне за развитието на техните социални и комуникативни умения, чрез артистични форми и игра.

Период 12 месеца  –  от 13 октомври 2009 до 12 октомври 2010 г.

Целева група:

Планиран брой 315 ученици,  328 ученици  на възраст от 7 до 14  години посещаващи училищата партньори.

Стойност: 83 160 лв. / осемдесет и три хиляди сто и шестдесет лв./

Дейности:

 • Сформиране на екип и управление на проекта;

Екипа за управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител, чиито функции са контрол по извършване на дейностите, както и спазване на заложените в проекта срокове, цели и постигане на очакваните резултати; Поддържане на връзка между училищата партньори, Общината, и ГД „СФМПОП”; Разплащане с доставчици, изготвяне на междинни отчети и финален отчет  и  Популяризация на проекта и резултатите от него.

 • Оценка и анализ потребностите на децата, целева група по проекта;

Дейността цели да се постигне точното съответствие между целите на проектното предложение и идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, както и на останалите групи непреки участници – родители, педагози и общественост.

Дейността е  се осъществява пет пъти с продължителност по един месец. Проведени са анкети  за проучване на потребностите на децата и  анкети за обратна връзка.

 • Обучения на децата, избрали едно от  предложените възможности за извънкласни и извънучебни занятия:

Определените ръководители са 6 /шест/ професионални педагози от НЧ „Напредък 1869” и 2 /двама/ от  училищата – партньори.

o        Група за детски и популярни песни;

o        Студио ,,Ритмична гимнастика и джаз танци”;

o        Състав ,,Модерен балет”;

o        Ателие ,,Приложно изкуство ;

o        Театрална школа;

o        Танцов фолклорен състав”;

o        Секции ,,Екотуризъм и опазване на околната среда”, функциониращи при училищата- партньори.

 • Информация и публичност на проекта;

Родителите са информирани и запознати с целите и дейностите по проекта, дали са съгласието си децата им да посещават извънкласните и извънучилищните мероприятия, Поставени са информационни табели в читалището и училищата партньори , направени са  публикации в местни медии, изработени са  тениски за всички участниците, отпечатани са 400 брошури и 700 листовки, както и публикации в интернет сайта на читалището http://napredak1869.com/. Проведени са две пресконференции – начална и финална; Организиран е Празничен Концерт – спектакъл по повод Международния ден на детето;Осъществени са участия в тържествено отбелязване на годишнини на училищата, в които се обучават децата, целева група по проекта;Организирани са изложби, свързани с Великденски и други празници; Осъществени са множество екопоходи, акции за почистване на училищата – партньори, както и алеи в паркове в гр. Г. Оряховица, акции „Да посадим дърво”, „Да посадим цвете” и есксурзии.

Извършени допълнителни дейности, които не са планувани по проект, а именно:

Изложение „Моята любима мартеница” – март 2010 г.

Концерт „Едно семейство за детска усмивка” съвместно с Областен център по приемна грижа В. Търново – 31.май 2010 г.

Участия в концерти пред сградата на Община Г. Оряховица и в парк „Градска градина” по повод 140 години от обявяването на Г. Оряховица за град – 29 май 2010 г.

Концерти за откриване на учебната година в училищата – партньори и изложби на Ателие „Приложно изкуство” – 15.09.2010 г.;

Участие в инициативата, организирана от община Г. Оряховица „Да почистим парка „Детски кът“;

Екологично състезание „Да мисилим в зелено” – 05.10.2010 г.

 • Мониторинг и изготвяне на междинни и финален  доклад за отчитане на проекта;

Екипа за мониторинг е съставен от директорите на двете училища, партньори по проекта, с функции да следи за спазване на общите и конкретните цели, като и на хоризонталните принципи, индикатори и очаквани резултати на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ, както и за съответствието на заложените и изпълнени проектни дейности по проектното предложение.

Като заключиние бе проведена анкета между учениците,участващи в различните дейности по проекта „ЧИТАЛИЩЕТО-МОСТ КЪМ  УЧИЛИЩЕ”.Бяха им зададени 8 въпроса,на които всички дадоха своят отговор.Целта на анкетата бе да се установи доколко децата са удовлетворени от своето участие,научили ли са нещо ново,смятат ли,че то ще им бъде полезно в училище и в живота и дали това участие ще провокира в тях желание да продължат да посещават избраните от тях извънкласни занимания към Читалище „Напредък 1869”.

Всички анкетирани деца изразяват пълното си удовлетворение от наученото. Освен новите придобити знания,те отчитат като нещо много положително и оставило отпечатък в съзнанието им изявите на сцена пред публика.

Масово преобладава мнението,че с участието си по проекта те/децата/ са станали  по отговорни, дисциплинирани, добили са умения да работят в екип, развили са умения, свързани с техни творчески заложби и интереси, с  удоволветвореност и много положителни емоции са били наситени  занятията им.

Над 90% от децата изказват да продължат да се занимават в дейността,по която са участвали.

При проведеното допитване до родителите, как те отчитат полезността на този проект, всички без изключение отговарят,че проектът е с  огромен положителен ефект върху техните деца, като отчитат не само факта, че са били ангажирани с нещо полезно през свободното им време, а и че децата са научили нещо ново и полезно. Родителите бяха щастливи от факта,че техните деца са реализирали своя талант и мечти,често неподозирани дори и от самите тях/родителите/.

Изказаха се искрени благодарности както от децата,така и от родителите към преподавателите по проекта за техния професионализъм и себеотдаване.

От своя страна,преподавателите отчетоха положително завършилият проект,като особено акцентираха на страстта,желанието и положителните емоции, с които бяха заредени децата и които се принесоха и на тях.

Изводите, до които стигнаха водещата организация и партньорите от проекта са следните:

 • Проектът  даде възможност на участниците, независимо от социалното положение на семействата им да участват равностойно в заложените дейности, избрани според техните потребности.
 • Реализацията на проекта задоволи належаща нужда на целевата група  за осмисляне на свободното време.  като  по този начин действа превантивно по отношение рисковете с които се сблъскват учениците
 • Проектът допълни и разви някои извънкласни форми в училищата партньори, за които в училищата няма специалисти.
 • Реализираните дейности развиха умения и способности у децата в най-ранна възраст, като чрез изразните средства на културата и изкуствата  развиват социални способности у участниците, спомагащи за тяхното социално включване.
 • Развитието на умения за работа в екип, презентативни умения, комуникативни умения, чувствителност и толерантност към мнението на другите са другите умения, които освен артистичния талант на децата, спомага за изграждане на техния личностен капитал.
 • Партньорството между читалище и училище включи и овласти всички заинтересовани страни.
 • Проектът насърчава и развива любовта към изкуството, културата и спорта, както и развива потенциала на талантливи ученици, като по този начин ще разшири техните възможности в бъдеще.
 • Реализацията на проекта повиши имиджа на читалището и училищата, партньори.

Като цяло може да се отбележи положителният ефект от проекта „ЧИТАЛИЩЕТО-МОСТ КЪМ  УЧИЛИЩЕ” и да се продължи и мултиплицира.

Advertisements

Етикети: , , , ,

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: