УЧАСТВАЙТЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕТСКИ ЕКОЛОГИЧЕН ФОРУМ „ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА 2009“

Асоциация “Български детски и младежки парламент”

Каним ученици /до 18 год./ да участват в традиционния Международен детски екологически форум „Зелена планета 2009”. Целта на Форума е формиране на екологическа култура у децата от различните страни, развиване на детската дипломация и съхраняване на културното разнообразие на народите по света.

Проявата е част от Международната програма „Диалог на културите: от опознаване към уважение”, осъществявана от Общорусийското обществено детско екологическо движение  „Зелена планета” под председателството на Академик Марина Медведева, с подкрепата на държавни, обществени  и научни институции в страната и чужбина.

За трета поредна година Асоциация „Български детски и младежки парламент” е организатор на националния етап на Форума. Изпращаме Ви регламента за участие. Срокът за изпращане  на конкурсните работи за журиране на национално равнище е 25 май 2009 г. на адреса на АБДМП: София 1799, ж.к. Младост 2, бл.210, вх. 1, ап. 3. Надписите на творбите трябва да бъдат на един от посочените официални за Форума езици, а текстовете – на български и на един от посочените официални за Форума езици. Творбите ще бъдат представени пред българската публика в периода 1-5 юни, а от 10 юни отличените ученически работи ще участват във втория етап на международния конкурс в Москва.

Искрено вярвам, че ще удовлетворите молбата ни за информиране и подкрепа на младите хора за съпричастност към събитието. Това ще бъде изключителна помощ, за да станат по-резултатни усилията ни за повишаване на младежката активност в контекста на Международния диалог на културите и за подготовка на учащите се за участието им в усилията на обществото за опазване на природното богатство на планетата..

С участието си в Международния детски екологически форум „Зелена планета 2009” чрез своите конкурсни работи  децата ще се включат по осезаем начин в тържественото отбелязване на  годината на България в Русия.

….ЕТО И ТЕМИТЕ

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

на

Международен детски екологически форум

«Зелена планета 2009»

Международният детски екологически форум «Зелена планета 2009» се провежда по инициатива на Общорусийското обществено детско екологическо движение «Зелена планета» в рамките на осъществяваната от тази организация Международна програма «Диалог на културите: от опознаване към уважение» с подкрепата на държавни, обществени, научни и културни учреждения и организации в Русия и света. В конкурсите на Форума могат да участват деца в училищна възраст от различни страни със свои творчески работи в девет номинации.

Цели и задачи на форума са:

развитие на международното детско сътрудничество и детска дипломация;

възпитаване у децата от различни страни на грижливо отношение към единни общочовешки ценности;

формиране у подрастващите жители на Земята на екологическа култура и активна жизнена позиция по отношение на глобалните проблеми, стоящи пред човечеството.

Форумът се провежда в два етапа.

Първи етап: национален, вътрешен за страната-участник. Организатор за България за трета година е Асоциация „Български детски и младежки парламент” с подкрепата на институции и организации, заинтересовани за опазване на културното разнообразие и за формиране на екологическа култура у децата и младежите.

Втори етап: международен, за всички страни-участници. Организатор на международния етап на форума е Общоросийското детско екологическо движение «Зелена планета». Официални езици за комуникация на участниците в международния етап на форума са: руски, английски, немски, френски и испански.

Форумът обединява творчески конкурси по следните направления:

1. «Природата е безценен дар, един за всички» – конкурс за социално-значими изследователски и проектни работи по екология, съхраняване и възобновяване на горски насаждения, енергоспестяване и грижливо отношение към природните ресурси:

изисквания за работата – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, междуредови интервал 1.0;

на следващия след заглавието ред се изписва фамилията и името на автора (без съкращения), година на раждане;

оценява се актуалността на проблема, социалната значимост на изследването и собствения принос на автора за решаване на проблема.

2. «Експеримент в космоса» – конкурс на ученически проекти по постановка на физически, механически и еколого-биологически експерименти на борда на Международна Космическа Станция (МКС):

изисквания за работата – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, междуредови интервал 1.0;

на следващия след заглавието ред се изписва фамилията и името на автора (без съкращения), година на раждане;

оценява се реалната възможност за провеждане на експеримента на борда на МКС, актуалността на проблема, научността на изложението, социалната значимост на изследването.

3. «Живота на гората и съдбата на хората» – литературен конкурс (проза, стихове, вестникарски публикации, есе, сценарии и т.н.) за красотата и екологическите проблеми на родния край, а така също и за хората, посветили своя живот на опазване на природата:

o изисквания за работата – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, междуредови интервал 1.0;

o на следващия след заглавието ред се изписва фамилията и името на автора (без съкращения), година на раждане;

оценява се актуалността и оригиналността на представения проблем, творческата и художествена цялост на произведението, яркостта на изложението.

4. «Зелената планета през очите на детето» – конкурс за рисунки:

изпраща се оригинал на рисунка формат А3;

на обратната страна на рисунката се посочват фамилията и името на автора (без съкращения), годината на раждане;

оценява се отразяването на екологическата тематика, композиционно решение, ниво на изпълнение, художествена изразителност, оригиналност на идея.

5. «Зелената планета през очите на детето» – конкурс за фотографии:

изпраща се фотография с формат 21х30 см и повече;

на обратната страна на фотографията се посочват фамилията и името на автора (без съкращения), годината на раждане;

оценява се отразяването на екологическата тематика, композиционно решение, ниво на изпълнение, художествена изразителност, оригиналност на идея.

6. «Многообразие на вековните традиции» – конкурс за предмети от природен материал отразяващи самобитността на народите, населяващи планетата Земя:

изпраща се фотография на предмета с формат 18х24 см и повече;

на обратната страна на фотографията се посочват фамилията и името на автора (без съкращения), годината на раждане, опис на използваните материали;

оценява се отразяването на темата на конкурса, композиционно решение, ниво на изпълнение, художествена изразителност, оригиналност на използваните природни материали.

7. «Съвременност и традиция» – конкурс за колекции с модели на дрехи от екологически чисти материали, обединяващи съвременния стил и народните традиции:

изпраща се фотография на моделите дрехи с формат 18х24 см и повече, а така също и видеозапис на дефилето на DVD, CD носител;

на обратната страна на фотографията се посочват фамилията и името на автора (без съкращения), годината на раждане, опис на използваните материали;

оценява се отразяването на темата на конкурса, дизайна на моделите, ниво на изпълнение, екологичност на използваните материали.

8. «Съвременните технологии в служба на природата» – конкурс за сайтове и web-страници в Интернет на екологическа и природо опазваща тематика:

строго изискване е задължителното присъствие на сайта в Интернет през целия период на провеждане на конкурса, а също наличие там на информация за автора на сайта и за това, че даденият сайт се явява участник в Международния детски екологически форум «Зелена планета 2009»;

описание на конкурсната работа – не повече от 2 страници формат А4 със стандартни полета, шрифт 12 Times New Roman, междуредови интервал 1.0 със задължително посочване на електронния адрес;

на следващия след заглавието ред се изписва фамилията и името на автора (без съкращения), година на раждане;

оценява се отразяването на екологическата тематика, оригиналност на разработката, степен на владеене на информационните технологии.

9. «Природа. Култура. Екология» – конкурс за фолклорни и театрални колективи:

изпраща се афиша или програмата, фотографии от изпълнението с формат 18х24 см и повече, а също видеозапис от изпълнението на DVD, CD носител;

в афиша или програмата е необходимо да е посочено: название на постановката (спектакъла, участието, номера и т.н.), списък на действащите лица и изпълнители (фамилията и името се изписват без съкращения) с указание за възрастта на участниците, а също и трите имена на сценариста, режисьора, постановчика, художествения ръководител;

оценява се отразяването на темата на конкурса, актуалност на повдигнатия проблем, творческа и художествена цялост, равнище на изпълнение.

На заключителния международен етап се приемат само тези творчески работи, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

конкурсните работи не са плагиатство, копия или част от работи на други автори;

всяка конкурсна работа трябва да отговаря на горе изброените изисквания;

към конкурсните работи е приложена заявка (см. Приложение) с всички попълнени редове в таблицата;

Всички конкурсни работи и съпровождащи документи към тях са изпратени на организаторите на националния етап опаковани в плик на адреса на организатора на международния етап не по-късно от 10 юни 2009 г.

«Зелёная планета» на адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38А.

Изпратените за конкурса творчески работи не се връщат обратно.

Във връзка с резултатите от проведения международен етап на Форума:

всички участници и лауреати се награждават с грамоти и дипломи;

отделните лауреати се канят да представят своите творчески работи в различни международни мероприятия, в том число и за участие в церемонията по награждаване на отличените в Международния детски екологически форум «Зелена планета 2009», която ще се състои в Москва в края на 2009 година;

творческите работи на лауреатите могат да се публикуват в печатните материали на Движение «Зелена планета» и да се качват на неговия сайт с посочване на авторите (за плагиатстване и грешки в изписване на фамилиите на авторите, които са били направени не по вина на организатора на международния етап на Форума Общоросийското обществено детско екологическо движение «Зелена планета» не носи отговорност).

Информация за провеждането на Международния детски екологически форум «Зелёная планета 2009» може да се намери на сайта: www.greenplaneta.ru

Контакты Оргкомитета Международного детского экологического форума «Зелёная планета 2009»:

Тел./факс: + 7 495 737 54 30

E-mail: zelplaneta@mail.ru

Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38А.
Advertisements

Етикети:

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: